Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), chcielibyśmy Państwo poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CM Babka Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio: Babka Medica Sp. Z o.o. Sp. k.) z siedzibą w Warszawie (00-195), przy ul. Słomińskiego 19/517, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491764, NIP 525-234-00-28, Regon 140204990 (dalej zwana jako Babka Medica lub Administrator danych), tel.: 22 637 50 01, adres e-mail: info@babkamedica.pl.
 2. W Babka Medica powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu email: iod@babkamedica.pl.
 3. Babka Medica zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
  do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
 4. Co do zasady większość danych osobowych podają nam Państwo sami. Jeżeli są Państwo naszymi pacjentami z uwagi na abonament medyczny udostępniony przez Państwa ubezpieczyciela, objęcie opieką zdrowotną odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Babka Medica z ubezpieczycielem i zgodnie z zasadami przyjętymi u ubezpieczyciela.
 5. W zależności od poniżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Babka Medica może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:
  1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i świadczenia usług medycznych, w tym w szczególności dane dotyczące stanu Państwa zdrowia.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Babka Medica, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 7. Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Cel przetwarzania Państwa danychPodstawa prawna przetwarzania Państwa danychOkres przetwarzania Państwa danych
Udzielanie Państwu świadczeń zdrowotnych, wykonanie umowy świadczenia usług medycznych, prowadzenie dokumentacji medycznejPrzepis art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz przepis art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz przepisem art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia”)Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie usługami i systemami opieki zdrowotnej, np. identyfikacja podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnychPrzepis art. 6 ust. 1 lit. c oraz przepis art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz przepisami art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przepis §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, przepis art. 32 w zw. z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie usługami i systemami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zwolnień lekarskichPrzepis art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz przepisem art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisem art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty i jej terminu, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyników badańart. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODOprawnie uzasadniony interes Babka Medica, tj. obsługa pacjenta
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez ubezpieczyciela z Babka Medica, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez Babka MedicaPrzepis art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
przepis art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz przepisem art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa;
Okres obowiązywania umowy
Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – w przypadku gdy posiadają Państwo konto w naszym systemie on-linePrzepis art. 6 ust. 1 lit. a i b RODOOkres prowadzenia konta
Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Babka Medica promocjach za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości smsPrzepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Babka Medica
Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Babka Medica działalnościPrzepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Babka Medica
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejPrzepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowościOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w placówkach Babka MedicaPrzepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Babka Medica
1 miesiąc

 1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania przez Babka Medica usługi medycznej. Wyrażenie przez Państwa zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Babka Medica zgody marketingowej w dowolnej chwili.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:
  1. nasi usługodawcy (w tym m.in. podmioty świadczące dla Babka Medica usługi teleinformatyczne i informatyczne, podmioty dostarczające nam oprogramowanie, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne i księgowe),
  2. podmioty, z którymi Babka Medica zawarła umowy o świadczenie usług medycznych.
 3. W przypadku wybranych specjalistycznych badań diagnostycznych, Babka Medica może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „Państwa trzecie”) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Babka Medica działalności oraz podejmowanej przez nas z różnymi podmiotami współpracy. Zapewniamy jednak, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska stwierdzi, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych i z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 4. Babka Medica nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Allianz
Compensa
Inter
karta dużej rodziny
lenny lamb
Mały Sopot
MediRaty
pay plus
Polmed
PZU
Saltus
Signal iduna
Tiny Star
Time For Wax
TU zdrowie
Znany Lekarz