“Babka Medica” informuje, że nie udziela jakichkolwiek porad lekarskich oraz nie interpretuje wyników badań drogą e-mailową czy telefoniczną. Wszelka dokumentacja medyczna podlega ochronie prawnej. Wysłanie jej do Przychodni Babka Medica jest dobrowolne i na Państwa odpowiedzialność.

Realizujemy natomiast zagadnienia związane z zarządzaniem wizytami, a także przyjmowaniem wniosków dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej osobom uprawnionym po wypełnieniu stosownych dokumentów znajdujących się na naszej stronie lub bezpośrednio w przychodni.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/akty-prawne/

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł za stronę kserokopii tej dokumentacji.

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Wyniki badań można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia i dokumentu tożsamości osoby upoważnionej. Podpis pacjenta na upoważnieniu musi być złożony w obecności pracownika przychodni.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na wniosek pacjenta kserokopia dokumentacji medycznej lub wyniki badań diagnostycznych mogą być wysłane mailem lub pocztą.

W tej sytuacji pacjent zobowiązany jest do złożenia stosownego upoważnienia podpisanego w obecności pracownika przychodni.

Wyniki badań i dokumentacja medyczna wysyłane droga mailową są szyfrowane. Do pacjenta zostaje wysłany SMS na dostępny w bazie danych Przychodni numer telefoniczny z hasłem do załącznika wysłanego drogą mailową.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 12.10.2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2012 poz. 1255-ustawa w załączniku), która wprowadziła zmiany w “becikowym”. Obowiązek potwierdzenia zaświadczeniem lekarskim bądź zaświadczeniem wystawionym przez położną pozostawania kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu pozostaje bez zmian.

Zmiany w becikowym

W związku z obostrzeniami NFZ, uprzejmie informujemy o konieczności posiadania w trakcie wizyt lekarskich aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne (ZUS, KRUS).
W sytuacji braku dokumentu ubezpieczenia nie będzie możliwe korzystanie z refundacji na zalecane leki, wypisywane leki będą pełnopłatne.

Badania ginekologiczne osób poniżej 18 roku życia wymagają  zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica) osoby badanej – art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.). Przedstawiciel ustawowy (rodzic) może przebywać przy badaniu ginekologicznym.

Pisemna zgoda może być udzielona poprzez wpis do dokumentacji medycznej z podpisem przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub na osobnym dokumencie. Zgoda może być wystawiona na jedno konkretne badanie lub na serię badań  np. na stałą opiekę ginekologiczną.
Jedynie na zabiegi operacyjne lub zastosowanie metody diagnostycznej lub leczniczej stwarzającej podwyższone ryzyko dla Pacjenta bezwzględnie wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody.

Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie zdrowotne w Towarzystwie: Uniqa, Inter Polska, Inter Zdrowie, PZU, Allianz, Polmed, ENEL-MED, Compensa TU, Signal Iduna, Victor powinni Państwo wiedzieć, iż na każde badanie USG badania laboratoryjne i mikrobiologiczne potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Skierowanie na USG jest ważne 90 dni od daty wystawienia. Skierowanie na badania diagnostyczne jest również konieczne i jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem (22) 637 50 01 lub u swojego Ubezpieczyciela.