1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) firma Babka Medica Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-195), przy ul. Słomińskiego 19/517, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491764, wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 20338, posiadająca NIP: 5252340028 oraz REGON: 140204990, zwana dalej Babka Medica, publikuje niniejszy regulamin usługi Newsletter.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Babka Medica informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter zawiera artykuły popularnonaukowe z dziedziny medycyny oraz zdrowego trybu życia, aktualne informacje o ofercie i akcjach promocyjnych organizowanych przez Babka Medica.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego oraz poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie na zamówienie dla zarejestrowanych osób. Zamówienie Usługi „Newsletter” i rejestracja jest możliwa w jeden z poniższych sposobów:
  • 5.1 wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://babkamedica.pl;
  • 5.2 wyrażenie dodatkowej zgody przy korzystaniu z Serwisu Rejestracji On-Line;
  • 5.3 wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji papierowej dostępnego w siedzibie Babka Medica.
 6. Szczegółowy opis rejestracji Użytkownika:
  • 6.1 Zamówienie usługi Newsletter według sposobu wyszczególnionego w pkt. 5.1 niniejszego regulaminu następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
   • a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://babkamedica.pl/badz-na-biezaco/
   • b) wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Babka Medica w celach promocyjno-marketingowych oraz przesyłanie przez Babka Medica na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
   • d) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zamawiam”
   • e) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Babka Medica wiadomości elektronicznej o tytule „Prośba o potwierdzenie rejestracji:
  • 6.2 Zamówienie usługi Newsletter według sposobu wyszczególnionego w pkt. 5.2 niniejszego regulaminu następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
   • a) podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika w formularzu rejestracji w Systemie Rejestracji On-Line, https://rejestracja.babkamedica.pl/umawianie-online/
   • b) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Babka Medica jego danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych oraz przesyłanie przez Babka Medica na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
   • d) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyrażam zgodę”
 7. Babka Medica nie będzie udostępniała powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
 8. Subskrypcję można anulować, klikając na link kończący zdanie “Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera kliknij w link” znajdujące się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 9. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 10. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Babka Medica za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika podane podczas rejestracji.
 11. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest Babka Medica Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-195), przy ul. Słomińskiego 19/517.
 12. Babka Medica przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Babka Medica, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
  • 13.1 adres e-mail Użytkownika – wymagany w celu świadczenia usługi.
 14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 15. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 16. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@babkamedica.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.
 17. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 18. Niniejszy Regulamin jest opublikowany i dostępny do pobrania w formacie pliku PDF na stronie: https://www.babkamedica.pl.
 19. Babka Medica zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich udostępnienia na stronie https://www.babkamedica.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.